Wanneer je verlof wilt aanvragen voor je kind buiten de reguliere vakanties en studiedagen, kun je hiervoor terecht bij de directeur van het kindcentrum, Harmke Withaar.

Voor het verlenen van extra verlof zijn regels van de overheid opgesteld. Er wordt van de directeur verwacht dat alle aanvragen getoetst worden aan deze regelgeving. In sommige situaties kan de directeur advies van de leerplichtambtenaar van de gemeente Meppel vragen. Vandaar dat het nodig is dat aanvragen voor extra verlof tijdig worden ingediend.

Globaal zijn de regels als volgt. Extra verlof wordt alleen verleend als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden zoals hieronder genoemd:

Redenen op grond waarvan verlof mogelijk is:

Vakantie i.v.m. specifieke aard van beroep van één van de ouder(s),  (werkgeversverklaring bijvoegen)

Vervullen van levensbeschouwelijke plichten

Viering van een religieuze of nationale feest/gedenkdag voor leerlingen uit andere culturen

Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten

Overlijden van bloed- of aanverwanten

Huwelijk van bloed- of aanverwanten (aangeven binnen of buiten eigen woonplaats)

12½ – 25 – 40 – 50 – 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag)

Verhuizing

Stuur minimaal vier weken voor de dag waarop je verlof wilt aanvragen een mail met je verzoek naar

administratie.kornalijn@florion.nl